Geboortehuizen in Vlaanderen

Wat beoogt een geboortehuis ?

1. Het natuurlijk verloop van zwangerschap, geboorte en kraamperiode bevorderen.

Een geboortehuis wil tegemoetkomen aan de behoeften van mensen die kiezen voor een natuurlijke en mensgerichte zwangerschap en geboorte. De vroedvrouwen begeleiden er zwangerschappen en bevallingen met een continuÔteit van de zorgen, een luisterend oor voor de emotionele behoeften van de vrouwen en steungeving aan de families. Het concept is noch nieuw noch onervaren, daar het reeds integraal deel uitmaakt van de gezondheidszorg in landen zoals Duitsland, ItaliŽ, Zwitserland, Quťbec Ö waar het onderzocht en zorgvuldig geŽvalueerd werd. Daaruit blijkt dat :

  • Het feit toe te geven dat bevallingen buiten het ziekenhuismidden en de exclusieve artsenpraktijk horen, beklemtoont eveneens dat de bevalling een normale en natuurlijke gebeurtenis is in het leven die de vrouwen en hun families toebehoren. Het is ook gunstig om preventie te bevoordelen, evenals de continuÔteit en het respect in de menselijke relaties samen met de verantwoordelijkheid van de ouders.
  • De financiŽle voordelen op gezondheidsvlak zijn evident : het niet systematisch gebruiken van medische technologie, minder verloskundige ingrepen zoals keizersneden, verlostangen en zuignappen, een vermindering van ingewikkelde rupturen, minder hospitalisatie gedurende de zwangerschap, een vermindering van het aantal lichtgewicht babies en prematuren, een hoger aantal borstvoedingen.
  • Zeer gunstige statistieken voor wat betreft het aantal transferts tengevolge van verwikkelingen, keizersneden en episiotomieŽn terwijl de Apgar scores van de pasgeborenen gelijk blijven.

2. De kwaliteit, creativiteit en continuÔteit in de zorgverlening bevorderen.

Iedere vrouw wordt op een individuele manier begeleid : de vroedvrouw speelt in op haar specifieke behoeften en past zich aan aan de sfeer die haar zwangerschap of bevalling omringt. Een gewone prenatale raadpleging duurt dan ook gemiddeld een uur. Hierdoor is het mogelijk om een vertrouwensrelatie op te bouwen met de vrouw en haar partner, die uiterst belangrijk is voor het vlot verloop van de arbeid en de bevalling en eveneens voor de kwetsbare weken (zelfs maanden) na de geboorte. De vroedvrouw steunt het ouderpaar vanaf de zwangerschap tot lang na de bevalling en bevordert hun zelfredzaamheid. De vroedvrouw is de spil van haar zwangerschap en bevalling. Een arts wordt pas betrokken bij problemen.

3. De hulpverlening centraliseren.

Het centraliseren van de zorgen rondom de vroedvrouw heeft als voordeel de huidige versnippering van zorgverlening bij moederschap maximum tegen te gaan. Alle of bijna alle te overwegen aspecten betreffende moederschap kunnen verenigd worden rond eenzelfde persoon en op eenzelfde plaats : prenatale raadplegingen, bloedafnames, eventueel ook echografieŽn, voorbereiding op de geboorte, gespreksplaats, informatiesessies, documentatiecentrum, begeleiding van de geboorte, kraamzorg, postnatale cursussen, begeleiding bij borstvoeding, familieplanning,...

4. Een ontmoetingsplaats voor zwangere vrouwen en bevallen moeders creŽren en het vertrouwen in hun eigen kunnen en in de natuur bevorderen.

De tijd die besteed wordt aan die ontmoetingen en luistermomenten laat toe dat er een zeker evenwicht hersteld wordt tussen het noodzakelijk geneeskundig deel en de actieve- en verantwoordelijke deelname die de (toekomstige) ouders wensen. Inderdaad, een geboortehuis mag zich nooit in de plaats stellen van de koppels noch elders het klinisch model herhalen. De koppels worden dus eerlijk en volledig ingelicht over alle modaliteiten, alle aspecten, alle medische- en niet medische mogelijkheden betreffende zwangerschap, bevalling en kraamtijd. Ieder kan dan met kennis van zaken (begrip van geÔnformeerde keuze) de beslissing nemen een geboortehuis te bezoeken. Een ononderbroken en reŽle dialoog tussen de (toekomstige) ouders en de vroedvrouwen waarborgen reeds een groot deel van de noodzakelijke veiligheid rondom geboorte.

5. Een veilige plaats bieden om te bevallen.

Daar de bevalling een fysiologisch gebeuren is, moet de spil van een geboortehuis een vroedvrouw zijn. Overeenkomstig de wet die haar beroep regelt :

  • Moet zij kunnen rekenen op de samenwerking met een gynaecoloog en kinderarts die de wettelijke raadplegingen kunnen garanderen en eveneens tussenkomen bij mogelijke problemen
  • Mag zij alleen maar vrouwen begeleiden die in goede gezondheid zijn en waarvan de zwangerschap normaal verloopt.

De vroedvrouw moet eveneens beschikken over het nodige sterilisatie en ander noodzakelijk materiaal om het hoofd te kunnen bieden aan (zeldzame) verloskundige urgenties. Ook reanimatiemateriaal moet beschikbaar zijn. Het geboortehuis werkt dus multidisciplinair met de hele gezondheidssector (psycholoog, psychiater, kinť, Kind en Gezin, ...). Het is een instelling met snelle toegang tot verloskundige-, pediatrische- en neonatale diensten van een ziekenhuis waar het ouderpaar, de baby en de vroedvrouw zonder vooroordelen noch tegenwerkingen moeten ontvangen worden. De verloskundige leiding van het geboortehuis is uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van vroedvrouwen, maar toch moet er een samenwerking bestaan met de huisarts en Kind en Gezin.

Een veilige bevalling kan bekomen worden door :

  • De strenge selectie van het publiek van de thuis- of de centrumbevallingen : alleen de vrouwen waarbij de zwangerschap en de arbeid normaal evolueren, komen in aanmerking
  • Een nauwe samenwerking met de tweede lijn (gynaecoloog, andere specialist)
  • Het normaal verloop van de baring te bewaken en te respecteren.

Elk geboortehuis heeft eveneens haar referentiekader en medische veiligheidsregels opgesteld. Gedragsregels worden dus opgesteld, of als regels in de zorgverlening of in de vorm van een lijst (zoals bv De Nederlandse verloskundige indicatielijst).

Ten laatste raden wij de vroedvrouwen aan die wensen in een geboortehuis te werken om minstens twee jaar professionele ervaring te hebben rondom bevallingen (ofwel in ziekenhuismidden ofwel in een ontwikkelingsland), of nog twee jaar onder voogdijschap van een andere vroedvrouw uit het geboortehuis te blijven.

6. De herwaardering van het beroep van de vroedvrouw bewerkstelligen.

Het is vanzelfsprekend dat de vroedvrouw in deze omstandigheden niet meer aanzien worden als medische assistente maar wel als medisch geschoold met bijhorende verantwoordelijkheden : professioneel handelen, zowel medisch als menselijk, respectvol zijn tegenover de verwachtingen rondom een zwangerschap en het veilige verloop van een geboorte garanderen.

Ergens een fout gezien? Reacties betreffende de vorm van deze website? Mail de webmaster
Voor meer inhoudelijke vragen betreffende geboortehuizen, gelieve contact op te nemen met de respectievelijke geboortehuizen...